Mr. Dragoljub P. Antić dipl. inž.

februar 1, 2013 u rubrici Osnivači Udruženja autor admin

Rođen 3. januara 1953. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju učio u Baničini i Smederevskoj Palanci.
Završio Elektrotehnički fakultet, odsek Tehnička fizika, smer Nuk­learna tehnika 1977. godine. Poslediplomske studije na smeru Fizika nukle­arnih reaktora na istom fakultetu okončao 1985. godine titulom magis­tra tehničke fizike.
Zaposlen od aprila 1978. godine u Institutu za nuklearne nauke “Vin­ča” u Centru za nuklearne tehnologije i istraživanja (NTI). Otišao u penziju 17. novembra 2009. godine sa zvanjem istraživač-saradnik i sa mesta pomoć­nika i zamenika direktora Centra NTI.
Izabran 25. juna 2009. godine za redovnog člana ruske (carske) Pet­rov­ske akademije nauka i umetnosti (PANI) na odeljenju „Slavjanskaja kul­tura“. Na 8. kongresu PANI u Sankt-Peterburgu 28. – 29. septembra 2011. go­dine izabran za člana komisije za upućivanje predloga RAN za izmenu odnosa prema istraživanju istorije.